வாய்க்காற்றரவை மூத்தவிநாயகர் தேவஸ்தான ஆதீனகர்த்தர் அமரர் சிவஸ்ரீ ஆபத்தோத்தாரணக் குருக்கள் (பிச்சுக் குருக்கள்) அவர்களின் ஞாபகார்த்த விழாவும் மலர்வெளியீடும்


வாய்க்காற்றரவை மூத்தவிநாயகர் தேவஸ்தான ஆதீனகர்த்தர் அமரர் சிவஸ்ரீ ஆபத்தோத்தாரணக் குருக்கள் (பிச்சுக் குருக்கள்) அவர்கள் இலங்கை பாராளுமன்றத்தில் 1952

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *