யா / கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயம் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் சாதனை

தோற்றியோர் எண்ணிக்கை : 44

வெட்டுப்புள்ளிக்கு மேல் 9 மாணவர்கள் பெற்றுள்ளனர். (வீதம் 20.45 %)

91 % வீதமான மாணவர்கள் 100 புள்ளிக்கு மேல் பெற்றுள்ளதோடு 98 % வீதமான மாணவர்கள் 70 புள்ளிக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *