பெரியாரையும் விமர்சிக்கத் தவறவில்லை. நீர்வைப் பொன்னையனின் மறைவுக்கு கொழும்புத் தமிழச் சங்கம் அனுதாபம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *