நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலை ஒளி விழாவும் மாணவர்களுக்கு பாதணிகள் வழங்கும் நிகழ்வின் சில தொகுப்பு

நீர்வேலி றோ.க.த.க பாடசாலை ஒளி விழாவும் மாணவர்களுக்கு பாதணிகள் வழங்கும் நிகழ்வு 30.11.2016 புதன்கிழமை நடைபெற்றது. அந் நிகழ்வின் சில தொகுப்பு  (thanks : principal , jatheeshan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *