நீர்வேலி றோ.க.த. க பாடசாலையில் 4 மாணவர்கள் தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து சாதனை….

செல்வி.தி.ரியானா 171 புள்ளிகள்
செல்வன். ஆ. மயூரன் 171 புள்ளிகள்
செல்வி.ச. தரணிகா168 புள்ளிகள்
செல்வன். ச. சதுர்சன் 167 புள்ளிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *