கரந்தன் இராமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில் சிறுவர் முற்றம் திறந்துவைக்கப்பட்டுள்ளது

கரந்தன் இரமுப்பிள்ளை வித்தியாலயத்தில்  சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு முற்றம் அமைக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.

Photos are from School official facebook  page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *