அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியின் இல்ல மெய்வல்லுநர் போட்டி

யா /அத்தியார் இந்துக்கல்லூரி 2020 க்கான இல்ல மெய்வல்லுனர் திறனாய்வுப்போட்டி எதிர்வரும் திங்கட் கிழமை 03.02.2020 அன்று
பி .ப 2.00 மணிக்கு கல்லூரி மைதானத்தில் ஆரம்பமாகும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *