2018ஆம் ஆண்டு யாழ்மாவட்ட முன்பள்ளிகளுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்குபற்றி வெற்றியீட்டிய நீர்வேலி பாலர் பகல்விடுதி முன்பள்ளி மாணவர்கள்.

2018ஆம் ஆண்டு யாழ்மாவட்ட முன்பள்ளிகளுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்குபற்றி வெற்றியீட்டிய நீர்வேலி பாலர் பகல்விடுதி முன்பள்ளி மாணவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *