வலி கிழக்கு தென் பகுதி ப.நோ.கூ.சங்கம், நீர்வேலி 2015 ஆம் ஆண்டு தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த அங்கத்தவர்களின் பிள்ளைகளை கெளரவிக்கும் நிகழ்வு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *