நீர்வேலி அத்தியார் இந்துக் கல்லூரியில் இல்ல மெய்வல்லுனர் போட்டியை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற மரதன் ஓட்டப்போட்டி

1ம் இடம் : ஜீ. நாகேஸ்வரன்
2ம் இடம் : ஸ்ரீ ஷாருஜன்
3ம் இடம் : உ. சஞ்ஜே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *