இதய மாற்று சத்திரசிகிச்சையை நிறைவேற்றிய வைத்திய கலாநிதி குமாரதாசன் ஞானகாந்தன் அவர்களுக்கு நீர்வேலி மக்களால் நடாத்தப்படும் கௌரவிப்பு விழா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *